Σκοπός του RCR - Greece

Research Integrity in GreeceΟ σκοπός του RCR - Greece αφορά στην Ακεραιότητα της Έρευνας (Research Integrity) και γενικότερα στην "Υπεύθυνη Διεξαγωγή της Επιστημονικής Έρευνας" (διεθνώς γνωστή ως "Responsible Conduct of Research" ή RCR) που αναλύεται στην:

 Εφαρμογή, προσαρμογή και διάδοση μεθόδων, τεχνικών, τεχνολογιών και εφαρμογών της Υπεύθυνης Διεξαγωγής της Έρευνας και συναφών θεμάτων, όπως η Ηθική Διεξαγωγή της Έρευνας, η Ακεραιότητα της Έρευνας (Research Integrity), η Διαχείριση της Έρευνας και η Επιστημονική Ακεραιότητα (Scientific Integrity).

Μελέτη, έρευνα και ανάπτυξη του ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου της Υπεύθυνης Διεξαγωγής της Έρευνας.

Ευρύτερη αναγνώριση της ανάγκης για επιστημονική αντιμετώπιση στα προβλήματα της Υπεύθυνης Διεξαγωγής της Έρευνας και των συναφών θεμάτων.

Σύνταξη, διαμόρφωση ή προσαρμογή σχετικών προδιαγραφών, προτύπων, κανονισμών και κωδίκων.

Διαμόρφωση προτάσεων επί θεμάτων που αφορούν την Υπεύθυνη Διεξαγωγή της Έρευνας και συναφή γνωστικά αντικείμενα και η παροχή συμβουλών.

 Εδραίωση του κύρους του σχετικού κλάδου τόσο στον Ελληνικό όσο και το Διεθνή χώρο.

 Διδασκαλία, ενημέρωση και επιμόρφωση επιστημόνων όλων των κλάδων με την έννοια της συνεχιζόμενης κατάρτισης στην Υπεύθυνη Διεξαγωγή της Έρευνας και στα συναφή θέματα.